Ontwikkeling BCT

De ontwikkeling van het Business Centre Treeport is een initiatief van de Coöperatieve Vereniging Treeport. Uit dromen en pennenstreken is het initiatief uitgewerkt tot realistische plannen die aan de vooravond staan van uitvoering.

Boomteelt business

De boomteelt business is de wijde internationale regio een belangrijke speler in het veld. Meer dan 5.000 mensen vinden hun werk in de boomteeltsector. Er zijn meer dan 1.000 boomkwekerijen die tezamen een belangrijke markt van bedrijven op het business centre vormen. De totale oppervlakte boomkwekerij gebied bedraagt meer dan 3.000 hectare en levert een productiewaarde van ongeveer 200 miljoen euro per jaar waarvan ongeveer 140 miljoen euro wordt geexporteerd.

Ontwikkeling

We ontwikkelen gefaseerd ongeveer 70 hectare boomteelt business op de grens van Nederland en België in de gemeenten Zundert en Stad Hoogstraten. Gebiedsontwikkeling in Zundert en revitalisering van Transportzone Meer in Hoogstraten, om een thematisch bedrijventerrein te realiseren langs de A16-E19 dat volledig gericht is op de boomteeltsector. Alle bedrijven die een bijdrage leveren aan het verbeteren van de boomteelt business zijn op het Business Centre Treeport van harte welkom.

Procedure

Procedurele mijlpalen:
 • Vaststelling locatiekeuze (oktober 2013)
 • Samenwerkingsovereenkomst gemeente Zundert, Stad Hoogstraten en Treeport (2014)
 • Bevestiging samenwerking IOK (B) en Treeport inzake revitalisering opgave Meer (2014)
Ten aanzien van gebiedsontwikkeling BCT (gemeente Zundert):
 • Wet Voorkeursrecht Gemeenten afgegeven (2014)
 • Aanvraag Crisis & Herstelwet in behandeling (januari 2016 vaststelling)
 • Vooroverleg Bestemmingsplan  (najaar 2015 - voorjaar 2016) en plan kan in procedure worden gebracht (2016)
 • Voorontwerp bestemmingsplan in procedure (flexibel bestemmen, deelonderzoeken uitgevoerd en/of in uitvoering)
 • Beeldkwaliteitsplan in uitvoering (tevens als inspiratieboek voor vestigers)
 • Vaststelling bestemmingsplan (voorjaar 2018)
Ten aanzien van revitalisering Transportzone Meer t.b.v. BCT (Stad Hoogstraten):
 • Vastgestelde structuurvisie Transportzone Meer (2015)
 • Overlegpartners en bevestiging samenwerking revitalisering opgave Transportzone Meer (2015)
Uitgifte gronden:  vanaf tweede helft 2017
 
Voor meer informatie: Remco van Dessel
Duurzaam en schoon

Voorkeursalternatief (VKA) Windmolens


De Gedeputeerde Staten besluiten tot het realiseren van 3 windturbines op het Business Centre Treeport. De windenergie maakt onderdeel uit van het ontwikkelingsconcept van het BCT en kan nu, met dit besluit volledig worden opgenomen in de exploitatie en procedures. We zijn nu volledig en klaar voor indiening van het voorontwerp bestemmingsplan BCT.

26 oktober 2017

BCT opgenomen in Crisis & Herstelwet


Op 24 juni 2015 is in de Staatscourant de "voorpublicatie van het besluit tot wijziging en aanvulling op het Besluit uitvoering Crisis & Herstelwet geplubliceerd. Onderdeel van deze aanvulling is het Business Centre Treeport.
Hierdoor is het mogelijk om te experimenteren met de verbrede reikwijdte van het bestemmimgsplan. Een eerste aanzet is inmiddels gemaakt. In de regels wordt geexperimenteerd met meerders onderdelen, zoals het faciliteren van een organische groei door de onderzoekslast te verminderen. 

SEF Noord Brabant

2 Sustainable Energy Farming (SEF) praktijken vanuit het BCT in samenwerking met Provincie Noord Brabant
 
De aanleiding van de Sustainable Energy Farming (SEF) praktijken is de ontwikkelen van ons bedrijventerrein voor de boomteeltsector (Business Centre Treeport) dat een leidende rol gaat spelen bij de transitie in de boomteeltsector. De sector heeft dringend behoefte aan nieuwe businessconcepten, vernieuwende productontwikkeling, opvolgers voor bestaande bedrijven, verbetering van haar imago. En urgente verandering in de logistiek van de keten; veiliger voor de omgeving, schoner en efficiënter.
 
Het uitvoeringsprogramma Energie van de provincie Noord Brabant werkt nauw samen met het BCT als het gaat over het ontwerpen en uitvoeren van innovatief en duurzaam bouwen en ook als het gaat over de logistieke keten. Beide thema’s zijn toegevoegd aan het uitvoeringprogramma Energie en worden middels SEF praktijken voorzien van kennisgelden.
 
In dit kader zijn er twee SEF praktijken toegekend en zullen op donderdag 5 oktober om 15.00 uur worden ondertekend op de GrootGroenPlus beurs.
 
SEF praktijk: Een kenniscentrum als hart van een ecologisch werklandschap
 
SEF praktijk: Hernieuwbare energie omzetten naar groene mobiliteit
 
 
 
Samen kom je verder. Collectieven, partners en allianties