Ecologie

Boomteelt business gaat over bomen en planten. Bomen en planten die ons landschap bepalen, als onderdeel van onze natuurlijke ecologie, in de openbare groenvoorziening en onze tuinen.  Bomen en planten die van essentieel belang zijn voor onze gezondheid, welzijn en de leefbaarheid. Die grote en veelzijdige betekenis van de boomteeltproducten zal dan ook intensief worden toegepast op het Business Centre Treeport

Inpassing

Het business centre zal volledig worden ingepast in het landschap en de ecologie van de locatie waarbij meer natuur en meer landschapskwaliteiten worden toegevoegd. Er wordt nieuwe natuur ontwikkeld dat de ecologische verbindingen zal versterken en meer ruimte biedt aan diverse natuurlijke planten en diersoorten.

Waterpartijen en bosjes zullen aansluiten op internationale ecosystemen. De beeldkwaliteit van de inrichting van de openbare ruimte sluit aan op het lokale landschap en zal nieuw natuurlijk landschap toevoegen.
De lokale infrastructuur wordt ontzien en de hoofdontsluiting verloopt via de snelweg.

Ecologisch en duurzaam

Het Business Centre Treeport wordt ecologisch en duurzaam ingericht dat aansluit op de diverse bestaande opgaven. Er komt een  waterrijke inrichting met een balans in het grondwaterverbruik en grondwatergebruik, irrigatie, infiltratie en anti-verdroging, waterzuivering en gescheiden systemen.
 
We behouden en ontwikkelen bosjes, water en groenelementen ten gunste van natuurkwaliteiten in de ecologische (grensoverschrijdende) structuren. Aandacht voor allochtoon basismateriaal tbv biotoopbeheer en  ontwikkeling gebiedseigen levensgemeenschappen van planten en dieren.

Duurzaam ondernemen

De grondgebonden bedrijfsactiviteiten op het BCT (onderzoek, proefstation, e.d.) passen in de duurzaamheidsopgave bodembeheer en biodiversiteit en met toepassingen van functionele biodiversiteit bij agro activiteiten.
Een innovatief en volledig op de boomteeltsector gericht bedrijventerrein
 
Samen kom je verder. Collectieven, partners en allianties