Investeer

Het Business Centre Treeport wordt gefaseerd tot ontwikkeling gebracht. De eerste fase omvat circa 25 hectare. De haalbaarheid van deze fase is inmiddels financieel aangetoond. Niet alleen de grondexploitatie laat een rendement zien van circa 30% ook zijn er inmiddels meerdere intentieovereenkomsten met potentiele vestigers getekend.
 
De planologische procedures zijn in voorbereiding en verlopen zeer voorspoedig. De afronding zal naar alle waarschijnlijkheid begin 2017 afgerond zijn.
 
Het Business Centre Treeport wordt in minimaal 3 fasen ontwikkeld. Na realisatie van de eerste fasen zal de BCT B.V. als eigenaar van de openbare ruimte het parkmanagement verzorgen. De beeldkwaliteit van het thematisch bedrijventerrein is mede bepalend voor het succes van de boomteelt business.
 
Voortgang BCT

Investeerders

Investeerders 1ste fase gebiedsontwikkeling BCT gemeente Zundert, de provincie Noord-Brabant en Treeport BCT Partners BV.

Verantwoordelijk voor revitalisering Transportzone Meer: Stad Hoogstraten, IOK i.s.m. BCT B.V.
 
Boomteelt business is het doel. Het BCT het middel.
Business Centre Treeport on tour in Brabant
 
Samen kom je verder. Collectieven, partners en allianties